Concello de Santiago de Compostela

Listas de agarda funcionarios/as interinos/as

Prazas de: técnico superior de administración xeral, técnico de xestión de sistemas informáticos e técnico auxiliar de informática:

http://www.santiagodecompostela.gal/e_santiago/anuncios.php?lg=gal#4388