Galicia: Pasado, presente e futuro desde a perspectiva das operacións demográficas do INE

Aula de Graos - Víctor Gulías

A presenza de noticias nos medios de comunicación estatais, e especialmente nos galegos, onde directa ou indirectamente menciónase a evolución de determinados parámetros demográficos é cada vez máis e máis crecente. O INE elabora e difunde con diversa periodicidade un gran número de estatísticas demográficas que fomentan a aparición das devanditas noticias: cifras de poboación, estatísticas de migracións, movemento natural de poboación, proxeccións de poboación, censos... Nesta presentación incluirase unha breve mención á metodoloxía empregada polo INE nas diversas operacións demográficas que realiza. Así mesmo detallaranse, para o caso concreto de Galicia, e realizando unha desagregación para cada un dos diversos compoñentes demográficos (nacementos, defuncións, inmigracións, emigracións), a evolución dos indicadores máis relevantes. Por último, incluiranse comparativas co resto de España e tamén a nivel europeo que axudarán a ter unha perspectiva máis global da situación demográfica galega.

Fecha del evento: 
Venres, 6 Abril, 2018 - 12:30