Facultade de Informática de A Coruña

Saltar seleccción de idioma
Idioma actual:
Saltar o menú
Menú:

Exames

Exames

1/08/16

Calendario único de exames do curso académico 2016/2017 nas titulacións de Grao e Mestrado en Enxeñaría en Informática e 5º curso de Enxeñaría en Informática. Ademais inclúese o calendario de materias extintas.

Exames aprobados na Xunta de Facultade 143 do 20 de xullo de 2016.